วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ชีวประวัติ My idol ของผม(ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์)....โดยครูป้อม

     
   ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ นักวิชาการและที่ปรึกษาของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย สำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. นำชัย จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนมณีวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทวีธาภิเศก
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรีชีววิทยา สาขาสัตววิทยา จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทชีวเคมี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และปริญญาเอกด้าน Molecular Genetics จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาหรือรางวัลที่เคยได้รับ

 • ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษา ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2529-2532
 • รางวัลผลการเรียนดีเด่น สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532
 • รางวัลผลการเรียนดีเด่นสาขาชีววิทยา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ พ.ศ. 2532
 • ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533-2535
 • ทุนมอนบูโช จากกระทรวงการศึกษา, กีฬาและวัฒนธรรม, ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ภาควิชาอณูพันธุศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยคุมะโมะโตะ เมืองคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2538-2541

เมื่อจบการศึกษาแล้ว ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่หน่วยพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ (Microbial Genetic Engineering Unit) ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยในความร่วมมือของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ กับ ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ผู้อำนวยการสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล ในขณะนั้น ปัจจุบันนี้ ห้องปฏิบัติการนี้ย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยปฏิบัติการวิจัย กลาง ไบโอเทค

ปัจจุบัน ทำงานด้านข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีงานเขียนลงเป็นระยะๆ ในนิตยสารอัปเดต และ Science World

หนังสือ

ที่เขียน/ร่วมเขียน, แปล หรือร่วมเรียบเรียง/จัดทำ รวม 15 เล่ม (ในจำนวนนี้เป็นพจนานุกรม 1 เล่ม และสารานุกรม 1 เล่ม) ประกอบด้วย
 • สู่ชีวิตอมตะ (เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ศตวรรษที่ 21) , 2545, บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต (ผู้เขียนร่วมกับ ดร.สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย, ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และดร.นเรศ ดำรงชัย) , พิมพ์ครั้งที่ 1-เม.ย. 2546, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ; พิมพ์ครั้งที่ 2 มี.ค.2551, สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
 • จากอณูถึงอนันต์ วิทยาศาสตร์ต้องรู้ (ผู้แปลร่วมกับ ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ และ ดร. นเรศ ดำรงชัย) , 2548, สำนักพิมพ์สารคดี
 • วิทยาศาสตร์ในสตาร์วอร์ส, 2548 , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.).
 • “ไข้หวัดนก” โรคอุบัติใหม่บนโลกใบเก่า (ผู้เขียนร่วมกับ คุณกรุณา ปีติวิวัฒน์) , 2548, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
 • พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย (ร่วมจัดทำ) , 2549, สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
 • มหัศจรรย์ดีเอ็นเอ, 2549, สำนักพิมพ์สารคดี
 • BIOTECHNOLOGY เทคโนโลยีสำหรับโลกยุคใหม่ (ผู้เขียนร่วม) , 2550, สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์
 • สเต็มเซลล์, มี.ค. 2551, สำนักพิมพ์สารคดี
 • โคลนนิ่งไดโนเสาร์ ฤๅฝันจะเป็นจริง, มี.ค. 2551, สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์
 • ทางรอดประเทศไทย (ผู้เขียนร่วม) , มิ.ย. 2551, สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์ (ดัดแปลงจากเอกสารสรุปการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2550 เรื่อง "ประเด็นอุบัติใหม่ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี")
 • โรคอุบัติใหม่ (ผู้เขียนร่วมกับ นสพ.ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข, สพญ.อโนรัตร เจนวิถีสุข, ผศ.นสพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม) , ส.ค. 2551, สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์
 • สารานุกรมบริแทนนิกา ภาคภาษาไทย (ผู้แปลร่วม) , ก.ย. 2551, บริษัท มีเดียเอกซเพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ผ่าพันธุศาสตร์ (แปลจาก Introducing Genetics), มี.ค.2553, สนพ.มูลนิธิเด็ก
 • กรรม-บัง-กฎ แปลกจริงวิทยาศาสตร์, มี.ค.2553, สนพ.สารคดี
นอกจากนี้ ยังสนใจในการปาฐกถา อบรมให้ความรู้ และการเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่เคยเป็นอาจารย์พิเศษ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา หรือวิทยากรพิเศษ
 • สถาบันอณูชีววิทยาวิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล (พ.ศ. 2542-2546) - อาจารย์พิเศษ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (พ.ศ. 2543, 2546, 2547 และ 2551) - วิทยากร; 2547- Course 2300894 Doctoral Dissertation Seminar
 • คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร (พ.ศ. 2543-2547) - อาจารย์พิเศษ
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ (พ.ศ. 2544) - อาจารย์พิเศษ
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (พ.ศ. 2545-2547) - อาจารย์พิเศษ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2547) - วิทยากร (สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ "ดีเอ็นเอ ปริศนาลับรหัสชีวิต" 20 ม.ค. 2547)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร (พ.ศ. 2547) - อาจารย์พิเศษ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (2548) - วิทยากร (หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า" ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 15 (วทร.15) 26-29 ม.ค. 2548
 • ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (2549) - วิทยากร (หัวข้อ "จับผิดข่าววิทย์ลวงโลก" ในงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ก.พ. 2549 ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ตัวอย่างสถาบันการศึกษาอื่น นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย ที่เคยเป็นอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรพิเศษ
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พ.ศ. 2547) - อาจารย์พิเศษ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พ.ศ. 2547) - วิทยากร (5 ก.พ. 2547)
ตัวอย่างองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา ที่เคยเป็นวิทยากรพิเศษ
 • องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2546) - วิทยากร
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (พ.ศ. 2546, 2548, 2551) - วิทยากร; 2548- ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2547 ระหว่าง 3-9 เม.ย. 2548 ณ สสวท.
 • คณะกรรมจัดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2547 (15-23 ต.ค. 2547 อิมแพ็ค เมืองทองธานี) - วิทยากรในส่วนของวิทยาศาสตร์กับภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ Sci-Cinema เรื่อง "ปักษาวายุ" 22 ต.ค. 2547
 • โครงการ พสวท. (2548) - วิทยากร งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เสวนา "นักวิทยาศาสตร์กับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน" 10 มี.ค. 2548 ศูนย์ฯ ไบเทค บางนา)
 • องค์การบริหาร องค์การนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (2548) - วิทยากร (หัวข้อ "ผลกระทบต่อสังคมไทย และทางเลือกกรณี GMOs" ในการสัมมนาวิชาการ GMOs นวัตกรรมประดิษฐ์เส้นขีดอนาคตประเทศไทย วันที่ 10 มีนาคม 2548 ที่ ม.เกษตรศาสตร์
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2548) - วิทยากร (หัวข้อ "ประเทศไทยกับอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ" ในการประชุมหารือสร้างความร่วมมือการป้องกันการก่อการร้ายกับตัวแทนจาก ประเทศสหรัฐฯ 1 ส.ค. 2548
 • โครงการชีวจริยธรรมกับสังคม (2548) - วิทยากร (เสวนา "เจาะลึกประเด็นชีวจริยธรรมในเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์" ในการฝึกอบรมเข้มข้นการเขียนบทความ เรื่องสั้น และการ์ตูนวิทยาศาสตร์ 29 เม.ย. 2548
 • ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC) (2549) - วิทยากร (หัวข้อ "สร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์จากฐานความรู้" ในการสัมมนา Science Inspires 28 ก.พ. 2549

ตัวอย่างองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชน ที่เคยเป็นวิทยากรพิเศษ
 • ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)
* 2547 - วิทยากร การเสวนา "คลื่นลูกที่ 4 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21" ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ (18 ก.พ. 2547)
* 2549 - วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (10 ต.ค. 2549)
 • บริษัท Laureal ประเทศไทย (2548) - วิทยากร (หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ DNA" 15 ก.พ. 2548 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์)
 • บริษัท Pattaya Food Industries Ltd. (หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GMOs") , 11 ก.ค. 2548
 • ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) ร่วมกับ มูลนิธิดำรง ลัทธพิพัฒน์ และสำนักพิมพ์สารคดี (2548) - วิทยากร (เสวนา "หนังสือวิทยาศาสตร์แนวไหนที่คนไทยควรอ่าน" 1 เม.ย. 2548 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2548)
 • สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (2548) - วิทยากร (หัวข้อ "เจาะลึก GMOs" ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29)
 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) (2548) - วิทยากร (หัวข้อ "การได้มาซึ่งตัวอ่อนมนุษย์สำรหับการวิจัย: สถานการณ์โลก" ในการประชุมระดับชาติว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปี 2548

ตัวอย่างคอร์สนานาชาติที่เคยสอน
 • Interregional Training Course on Molecular Biology Techniques and Radionuclide Tracers in the Control of Infectious Diseases, 13 November - 1 December, 2000
 • The Thai University Consortium (CU, MU, KMUTT, KU, MU and BIOTEC) ร่วมกับ UNESCO (พ.ศ. 2547-2548) - Lecturer (หลักสูตร The UNESCO-Postgraudate Inter-University Course in Biotechnology, สอนวันที่ 18 ต.ค. 2547 และ 18 ต.ค. 2548 หัวข้อ Molecular Genetics และ Recombinant DNA Method)
ตัวอย่างการประชุมระดับนานาชาติที่เคยเข้าร่วม
 • Biological Weapons Convention Regional Workshop, Hosted by Asia-Pacific Centre for Military Law, University of Melbourne, Australia, 21 - 25 February 2005
 • The 3rd Meeting of the Experts to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, United Nations, Geneva, Switzerland, 13-24 June 2005

ตัวอย่างการประกวดที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน
 • โครงการประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่นขนาดสั้น 'ชีวจริยธรรม' (2549) ร่วมจัดโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, นิตยสารไบโอสโคป, โรงภาพยนตร์ อีจีวี, ฟลิป คาเฟ่ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

ตัวอย่างรายการโทรทัศน์ที่เคยร่วมรายการ
 • รายการ Know How and Know Why ของ Nation Channel (พ.ศ. 2547)
 • รายการ Mega Clever ตอนพิเศษ, Modern 9 อสมท. (พ.ศ. 2550)
 • รายการ ชาวกรุง, Nation Channel, 2 เม.ย. 2551
 • รายการ Brian Bank, Thai PBS (พ.ศ. 2551)
 • รายการ จุดเปลี่ยน, Modern 9 อสมท. (พ.ศ. 2551)

ตำแหน่งทางวิชาการอื่นๆ ที่เคยเป็นหรือเป็นอยู่
 • กรรมการวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (พ.ศ. 2543)
 • กรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ แคมป์สุกคิดกับชินคอร์ป (พ.ศ. 2545-2546)
 • กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยโครงการศึกษาขั้วโลกใต้ (พ.ศ. 2546)
 • ภาคีสมาชิกมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์ ในคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (พ.ศ. 2546-2548)
 • บรรณาธิการในกองบรรณาธิการนิตยสาร อัปเดต (UpDATE) (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทำงานในคณะทำงานค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร ด้านวิชากร, สวทช. (พ.ศ. 2547)
 • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมการและเลขานุการ คณะทำงานอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ

ขอขอบคุณ "ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์"
ครูป้อม คนล่าฝัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.