วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

น้ำใจที่ในหลวงให้เรา


ในหลวงทรงปลื้มน้ำใจคนไทย เห็นแล้วทำให้มีกำลังใจมากขึ้น ทรงขอให้รักษาความรักสามัคคีพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากสถาบันต่างๆ ที่กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงปลามปลื้มน้ำใจคนไทยทั่วประเทศ เห็นแล้วทำให้มีกำลังใจมากขึ้น ทรงขอให้คนไทยรักษาความรักสามัคคีจะทำให้ประเทศยืนยง


พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกสีหบัญชรมุขด้านทิศใต้ ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆเมื่อ สุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จาก นั้น นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร-พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า, ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแล้ว กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา และ ประธานศาลฎีกา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ


จาก นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบผู้เข้าเฝ้าทูลละลองธุลีพระบาท ความว่า ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ท่ามกลางมหาสมาคมพร้อมพรั่งมวลคนจากทุก สถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทย ขอขอบใจในคำอวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจจัดให้เข้าพเจ้าเป็น พิเศษ ทั้งรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงามน้ำใจไมตรีของประชาชนชาว ไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้ น่าปลาบปลื้มใจมาก เพราะแต่ละคนได้แสดงออก และตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริง จึงขอขอบใจทุกๆคน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปราถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคน ทุกฝ่าย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถ ร่วมมือร่วมใจกันและรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกัน ไปได้ตลอดรอดฝั่งประการแรก คือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกายต่อใจต่อกัน


ประการ ที่ 2 คือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งาน ที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติ

ประการที่ 3 คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตน สุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน

ประการ ที่ 4 การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคง อยู่ในเหตุในผล หากความคิดจิตใจและการประพฤติปฎิบัติที่ลงรอยเดียวกัน ในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมูลในกายในใจคนไทย ก็มั่นใจว่าประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ไปได้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไป อย่าให้ขาดสาย เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงค์ยืนยงด้วยความร่มเย็นเป็นสุกทั้งปัจจุบันและ ภายหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทยให้ปลอดพ้นจากภัยอันตรายทุก สิ่งและอำนวยความสุขความเจริญสวัสดีให้เกิดมีแต่ประชาชนชาวไทยทั่วกัน

ปาล์ม ป.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.